Message: Ongoing update on site, errors can occour , 1.12.2016

Service COMPANY

ÁLTALÁNOS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

1.      Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Fizetési Feltételekben használt alábbi szavak és kifejezések, az alábbi jelentéssel bírnak:

(a)      SAFE SHIPPING – jelenti a Safe Shipping Kft.-t, melynek

székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg utca 27

cégjegyzékszáma: 01-09-725653

adószáma: HU13247485

(b)     Megbízó(k) – jelenti azt a tengeri fuvarozási tevékenységet végző gazdasági társaságot, vagy egyéb jogi személyt, amely a SAFE SHIPPING-et a SAFE SHIPPING és a Megbízó között létrejött szerződésben megbízottjaként jelölte ki.

 

(c)      Ügyfél – jelenti azt a Magyarországon bejegyzett jogi személyt, aki Megbízóval szállítmány továbbítására olyan fuvarszerződést köt, melynek költségviselője az Ügyfél, vagy a költség megfizetéséért az Ügyfél a felelős.

 

(d)     Felek – jelenti az Ügyfelet és a SAFE SHIPPING-et együttesen.

(e)      Fuvarszerződés – jelenti azt a Megbízó és az Ügyfél között létrejött fuvarszerződést, melynek teljesítésében a SAFE SHIPPING részt vesz.

(f)      Fuvarköltség – jelenti a Megbízónak egy Fuvarszerződés teljesítéséért járó és az Ügyfél által fizetendő fuvardíjat és az annak teljesítéséhez kapcsolódó, illetve azzal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, így különösen, de nem kizárólagosan minden olyan költséget, mely

i           a szállítmány, illetőleg az azt szállító konténer továbbítása, felszabadítása,

ii         a hajóraklevél, illetve a szállítmány kiszolgáltatása érdekében

bármely jogcímen, de különösen fuvardíj, raktározás, tárolás, fekbér, import, export jogcímén merül fel.

 

SAFE SHIPPING a Megbízóval létrejött szerződés alapján jogosult a Fuvarszerződésben meghatározott Fuvarköltséget az Ügyféltől beszedni és ennek teljesítése érdekében az Ügyféllel megállapodást kötni.

 

Jelen Általános Fizetési Feltételek alkalmazandók Fuvarszerződés szerint a Megbízó javára fizetendő bármely Fuvarköltségek teljesítése tekintetében, melynek beszedése érdekében a SAFE SHIPPING járhat el és melyet az Ügyfél a SAFE SHIPPING-nek köteles teljesíteni, ha a SAFE SHIPPING és az Ügyfél között más megállapodás nem jön létre.

 

2.    Ügyfél felelőssége a Fuvarköltségek megfizetéséért

2.1.   Az Ügyfél a felelős a Fuvarköltségek megfizetéséért a SAFE SHIPPING-el szemben abban az esetben is, ha

(a)    a hajóraklevél szerinti címzett, vagy értesítendő személy az Ügyfél, illetve

(b)   az Ügyfél a hajóraklevél szerinti címzett vagy értesítendő személy képviseletében jár el.

Ezen esetekben a SAFE SHIPPING a Fuvarköltségek beszedését közvetlenül az Ügyféllel szemben érvényesíti.

 

2.2.   Amennyiben a szállítmány fuvarlevelére “FREIGHT PREPAID” megjegyzés került bejegyzésre, úgy ez a tény nem mentesíti az Ügyfelet a küldemény fuvarozása során felmerülő, de még ki nem egyenlített Fuvarköltségek megfizetése alól.

 

 

3.      Számlázás

3.1  A Fuvarszerződés szerinti Fuvarköltségeket a SAFE SHIPPING számlázza.

 

3.2  A SAFE SHIPPING az egy Fuvarszerződéssel összefüggő Fuvarköltségről a számlát a Fuvarszerződés teljesítésekor jogosult kiállítani és azt ezt követően megküldeni Ügyfélnek. A Fuvarszerződés teljesítésének napja:

(a)    magyarországi import esetén az a nap, amelyen a szállítmány az érkezési kikötőbe megérkezik;

(b)   magyarországi export esetén az a nap, amelyen a szállítmány az indulási kikötőből elindul.

 

3.3  Ha az Ügyfél számlát részben vagy egészben kifogásolja, úgy a kifogást haladéktalanul, de legkésőbb a számla esedékességének lejártáig, írásban köteles megküldeni SAFE SHIPPING-nek. Ennek hiányában a Felek a számlát, illetőleg a számlán szerepelő összeg jogcímét és összegszerűségét az Ügyfél által elfogadottnak tekintik és a SAFE SHIPPING a számlával kapcsolatosan további reklamációkat nem fogad el.

4.      Fizetési feltételek, pénzügyi biztosítékok

4.1  Ha a SAFE SHIPPING más fizetési határidőt nem határoz meg, úgy a SAFE SHIPPING által kiállított számla a Fuvarszerződés teljesítésekor esedékes.

 

4.2  Ha a SAFE SHIPPING más fizetési módot nem határoz meg, úgy a számlák fizetésének módja: banki átutalás a SAFE SHIPPING számlában megjelölt bankszámlájára. Felek az Ügyfél fizetését az összeg SAFE SHIPPING bankszámláján történő jóváírással tekintik teljesítettnek.

 

4.3  Ha a SAFE SHIPPING e körben másként írásban nem nyilatkozik, vagy rendelkezik, úgy a SAFE SHIPPING a szállítmányt, illetve a hajóraklevelet mindaddig nem szolgáltatja ki, amíg a kapcsolódó Fuvarszerződés szerint kibocsátott számlában részletezett Fuvarköltségek nem kerülnek kiegyenlítésre az Ügyfél részéről.

 

4.4  Késedelmes fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

4.4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél késedelmes fizetése esetén a késedelem első napjától kezdődően, a késedelem teljes időtartamára – minden további felszólítás nélkül – a SAFE SHIPPING késedelmi kamatra jogosult, melynek éves mértéke: 10 %

 

4.4.2. Bármely számla késedelmes fizetése esetén a SAFE SHIPPING jogosult a késedelmes fizetéssel nem érintett bármely szállítmánnyal, hajóraklevéllel kapcsolatosan már kibocsátott más számlát azonnal esedékessé tenni és a szállítmányok, illetve hajóraklevelek kiadását valamennyi esedékes számla kiegyenlítéséhez kötni.

 

4.4.3. Késedelmes fizetés esetén SAFE SHIPPING jogosult felszámítani az Ügyfél terhére a kintlévőség behajtása érdekében tett intézkedései díját és költségét.

 

4.5  SAFE SHIPPING-nek a számlaösszegek erejéig zálogjoga van mindazon szállítmányok felett, melyek a Fuvarszerződés teljesítése során a SAFE SHIPPING birtokába kerültek, vagy amelyek felett a hajóraklevél birtokában rendelkezhet.

 

4.6  A SAFE SHIPPING valamely esedékes követelésébe az Ügyfél a saját valamely jogcímen fennálló követelését nem számíthatja be.

 

5.      Vegyes rendelkezések

5.1         Ügyfél szavatol azért, hogy Magyarország joga szerint jogszerűen bejegyzett és működő jogi személy.

 

5.2         Bármely információ, amelyet valamely Fél a másik Félről, vagy a másik Félhez kapcsolódóan, Fuvarszerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítése során megszerez, bizalmas.

 

5.3         A jelen Általános Fizetési Feltételekkel kapcsolatosan értesítést, kifogást, egyéb nyilatkozatot a SAFE SHIPPING részére írásban, a SAFE SHIPPING bejegyzett székhelyére küldött ajánlott levél útján, vagy kézbesítés igazolással ellátott, a SAFE SHIPPING   info@safeshipping.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján kell teljesíteni.

 

5.4         SAFE SHIPPING a jelen Általános Fizetési Feltételekkel kapcsolatosan értesítést, kifogást, egyéb nyilatkozatot az Ügyfél részére írásban, az Ügyfél bejegyzett székhelyére küldött ajánlott levél útján, vagy az Ügyfél által a SAFE SHIPPING részére meghatározott e-mail címre, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus levél útján küld.

 

5.5         A jelen Általános Fizetési Feltételek rendelkezéseitől kizárólag az Ügyfél és a SAFE SHIPPING között, írásban létrejött egyedi megállapodással lehet eltérni.

 

5.6         Amennyiben a jelen Általános Fizetési Feltételek valamely rendelkezése jogellenesnek vagy végre nem hajthatónak minősül, úgy ez az egyéb rendelkezések hatályát nem érinti, azok az érvénytelen rendelkezések nélkül is hatályban maradnak.

 

5.7         A jelen Általános Fizetési Feltételekre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Fizetési Feltételekkel összefüggésben felmerülő bármely vita vagy igény magyar bíróság előtt kerül rendezésre.

 

5.8         A jelen Általános Fizetési Feltételek magyar és angol nyelven kerültek megszövegezésre. Bármely eltérés esetén a magyar nyelvű az irányadó.

 

5.9         Jelen Általános Fizetési Feltételek 2014. szeptember 01 napjától kezdődően hatályos és az ezt követően létrejött Fuvarszerződések szerinti Fuvarköltségek tekintetében kell alkalmazni.

 

 


GENERAL TERMS OF PAYMENT 

1.      Introductory provisions

The following words and expressions used in this General Terms of Payment shall have the following meaning:

(a)      SAFE SHIPPING – shall mean Safe Shipping Kft. with

a registered seat: 1144 Budapest, Kőszeg utca 27.

a registration no.: 01-09-725653

a tax no.: HU13247485

 

(b)     Principal(s) – shall mean that business association or any other legal entity dealing with sea transport who appointed SAFE SHIPPING as an agent under an agreement made by and between the Principal and SAFE SHIPPING.

 

(c)      Client – shall mean a legal entity registered in Hungary that enters into a freight contract with a Principal to transport a shipment under which the Client shall be liable and responsible for the costs of the freight.

(d)     Parties – shall mean the Client and SAFE SHIPPING jointly.

(e)      Freight contract – shall mean a freight contract made by and between the Principal and the Client in which SAFE SHIPPING shall take part in the performance.

(f)      Freight costs – shall mean the freight which is payable to the Principal by the Client for the performance of a Freight contract and also all costs and expenses related to or arisen from the performance of a Freight contract, especially but not limited to costs and expenses which arise in connection with

(a)    the forwarding and release of the shipment/container, and

(b)   the delivery of the bill of lading and also the shipment

under any title but especially under the title of freight, storage, detention, demurrage, import or export.

 

Pursuant to the contract made with the Principal SAFE SHIPPING is entitled to collect the Freight costs defined in the Freight contract and also enter into a contract with the Client to perform this purpose.

 

These General Terms of Payment shall be applied to the performance of any Freight costs which is payable for the Principal under a Freight contract but may be collected by SAFE SHIPPING and furthermore which shall be paid by the Client to SAFE SHIPPING if there is no different agreement between SAFE SHIPPING and the Client.

 

2.      Client’s responsibility for the payment of the Freight costs 

2.1  Client shall be responsible for the payment of Freight costs towards SAFE SHIPPING if

(a)    the consignee or the contact person is the Client pursuant to the bill of lading;

(b)   the Client acts for and on behalf of the consignee or the contact person who is indicated on bill of lading.

In these cases SAFE SHIPPING is entitled to collect the Freight costs from the Client directly.

 

 

 

2.2  Should “FREIGHT PREPAID” be recorded on the consignment note of the shipment this fact shall not release the Client from the payment of the Freight costs previously not covered but arise during the transportation of the shipment but not covered previously.

 

3.      Invoicing

3.1  Freight costs under a Freight contract shall be invoiced by SAFE SHIPPING.

 

3.2  SAFE SHIPPING may issue the invoice of the relevant Freight costs related to a certain Freight contract upon the performance of the Freight contract and it may be sent to the Client afterwards. The day of the performance of a Freight contract

(a)    in case of an import to Hungary is the day of the arrival of the shipment in the destination port or

(b)   in case of an export from Hungary is the day of the departure of the shipment from the departure port.

3.3  Should the Client dispute the invoice partially or completely it shall be sent to SAFE SHIPPING in written form without any delay until the due date of the invoice. In lack of such dispute the invoice and also the title and amount of the invoiced sum are deemed by the Parties to be accepted by the Client and SAFE SHIPPING shall not accept any further complaint concerning the invoice.

 

 

4.      Terms of payments and collaterals

 

4.1  Should SAFE SHIPPING not define other due date invoice issued by SAFE SHIPPING shall be due upon the performance of the Freight contract.

 

4.2  Should SAFE SHIPPING not define other payment method the invoice shall be settled by a bank transfer to the bank account of SAFE SHIPPING indicated in the invoice. Client’s payment is deemed to be performed if the amount is credited to the bank account of SAFE SHIPPING.

 

4.3  Should SAFE SHIPPING not declare or dispose differently in writing the shipment and/or the bill of lading shall not be delivered by SAFE SHIPPING until the Freight costs detailed in the invoice issued pursuant to the related Freight contract is not settled by the Client.

 

 

4.4  Provisions to default in payment

 

4.4.1. Should the Client be default in payment SAFE SHIPPING shall be entitled for an annual late payment interest of 10% from the first day and for the duration of the default without any further notification.

4.4.2. In case of a default in payment of any invoice SAFE SHIPPING is entitled to make those invoices be due which have been issued already to any other shipment or bill of lading but not affected by the default and may require the payment of all due invoices as a condition of the delivery of the concerned shipments and bill of ladings.

 

4.4.3 In case of default in payment SAFE SHIPPING may charge the Client fees and costs related to the actions taken by SAFE SHIPPING for collection of outstanding.

 

4.5  There is a lien on SAFE SHIPPING’s title up to the amount of the invoices on those shipments which are possessed by SAFE SHIPPING due to the performance of the Freight contract or which are at SAFE SHIPPING’s disposal due to the possession of the bill of lading.

 

4.6  The Client must not set off any claims under any title against SAFE SHIPPING’s any matured claim.

 

 

5.      Miscellaneous provisions     

5.1         Client warrants for that it is duly incorporated and validly existing under the laws of Hungary.

 

5.2         Any information obtained by any Party concerning or related to the other Party in connection with the performance of the payment obligation under a Freight contract are confidential.

5.3         Any notices, objections or any other declarations related to this General Terms of Payment shall be sent to SAFE SHIPPING in written form to the registered seat of SAFE SHIPPING by registered mail or a return receipt electronic mail sent to the following e-mail address of SAFE SHIPPING info@safeshipping.hu

5.4         SAFE SHIPPING shall send any notices, objections or any other declarations related to this General Terms of Payment to the Client in written form and to the registered seat of the Client by registered mail or by a return receipt electronic mail sent to the e-mail address defined for SAFE SHIPPING by the Client.

5.5         Only a special agreement made by and between the Parties in written form may differ from the provisions of this General Terms of Payment Agreement.

 

5.6         If any one or more of the provisions of this General Terms of Payment should be found to be illegal or unenforceable, then all other provisions shall be given effect separately therefrom and shall not be affected thereby.

 

5.7          This General Terms of Payment is governed by and interpreted in accordance with the laws of Hungary. Any dispute or claim arising in connection with this General Terms of Payment shall be settled by final Hungarian courts.

 

5.8         This General Terms of Payment is drawn up both in Hungarian and English. In case of any discrepancy the Hungarian version shall prevail.

 

 

5.9         This General Terms of Payment shall enter into force as of 1st of September, 2014 and shall be applied to Freight costs arise from Freight contracts made after this date.

 

 

   
Company Locations
1